Ekojoga ČR, Lipovská 1177, 604946138, ekojogacr@seznam.cz                                                                                         

Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Na základě dotace MŠMT pro zakázky malého rozsahu stavebního charakteru Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání  kvalifikace do výběrového řízení  zadání zakázky

Stavba 2. podlaží klubovny tábora v Domašově

v rámci projektu Ekojóga Jeseníky 2014 (investice) podaného na MŠMT ČR  v roce 2013. Tato výzva nezahajuje zadávací řízení ve smyslu z.č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel pouze dodržuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Hodnotící kriteria: 1) nejnižší nabídková cena

                          2)nejbližší předpokládaná doba plnění

Zadavatel předpokládá plnění do t. r. a očekává Vaši nabídku do 7 dnů poštou v zalepených obálkách na výše uvedenou adresu. Bližší informace mail a telefon výše, prohlídka na místě po domluvě.

Bc. Ing. Jaroslav Smékal

předseda sdružení

V Jeseníku 19.5. 2014

Text výzvy ke stažení